محمود معتقد ی

 

به یا د آنکه نمی آید

 

سه شنبه ها ی سرخ و/  جمهوری  اردیبهشت / تنها ا ز چشم ها ی تو می جوشند

 

 

مید ا ن تو و

د ر آمد ن

به حس فریا د ی

به یکی نه

همین کا فی ست

که

پیروز ی ا ت را

پرند گا ن و

قد یسا ن

به عا شقا نه سرو د ی

با ز و

با ز

خواند ه با شند

می توا نی تلخ

ما ند ه با شی

می توانی

بر شفیفه ها ی با د

را ند ه با شی

نه

د یگر آسما نی

به کوچه نمی آید

ما می رویم و

ا سب ها ی رم کرد ه را

کسی

به ضلع شرقی خا نه

بر نمی گردا ند

د یگر

 چتری نما ند ه است و

حکا یت با رانی

به یا د ت باشد

ا ین جمعه ها ی شکسته هم

ا ز یا د تو

نه

ا ز د لتنگی  ها ی ما و

ا ز شا نه ها ی تو

عبور می کند

یا د ما ن با شد

سه شنبه ها ی سرخ و

 جمهوری  ارد یبهشت

 تنها ا ز چشم ها ی تو

می جوشند

شا د ا

دیگر کسی غمگین  نمی شود

 

 

ا سفند 86