بایگانی      صفحه اول       تازه های شعر    کتابخانه      پیوندها      شعر، علیه فراموشی    

 

ساقی قهرمان 

 زمین چار گوش است

زن سه گوش است

مرد یک سر دارد و دو گوش

ما گوش نداریم و

به ما گوش نمی دهند