سهیل پاشازاده

 

کلید / دری را قفل می کند

                دری را باز می کند

                              یکی می آید

                                یکی می رود

                                  زندگی / کلید می خورد  و ُ

                                                        کات می شود

 

                                                  ****

 

         عجیب نیست

             گلی که می شکفد / چیده شود

                                 عجیب نیست / اگر

                                                 هر صبح

                                           کاکتوس گلدان را

                                                       آبپاشی کنیم

 

 

                                                         ***

 

                       نگاه کن

                          چگونه کودکانمان

                          شلیک می کنند / با دکمه ای و ُ

                                               می کشند  /  با لبخندی

                                         GAME OVER