ساناز داوود زاده فر

  sanazDavoodzadeh

 

1 

 

وقتی با بوی عشق کشیده می شوم

هواکش  هیچ کارخانه ای حریفم نیست

پرپرم  کنید

بفرستید پاریس

نامم را بگذارید ژولیت

عطر پرفروشی خواهم شد

 

 

2

 

آمدنم با گریه بود

ماندنم با فریاد

رفتنم را دوست دارم

تبسمی باشم

مثلِ

مونالیزا

 

3

 

هرکجای زمین که بلرزد

دل من ترک برمی دارد

که گمان می کرد

گهواره ایست

تکانهایش

دردهایم را خواب خواهد کرد

زمین

برای گسلهایت

لالایی بگو

 

  

4

 

نگاهم را فهمیدی

پیِ دردم نباش

ردِ درد را هم زده اند

سراغم را از گنجشکها بگیر

دستور زبان گنجشکها در نگاهم بود

 

 

 

5

 

چندین شب است

بجای خواب تو

اورانیم غنی شده در  رختخواب خوابیده

بوسیدمش

تمام شهر را قارچ سفیدی از دود با خود برد

خیال چندین ساله ی تو

ازکابوس هسته ای شدن هم

داغ تر است