سمیرا نیک نوروزی


 samiraNiknoruzi

          بعد ازظهرِ استمراری

  

سوزني كه در گلويت

فرو رفته  

 در مي آورم

گلويت را مي بوسم

بر صفحۀ گرامافون ميگذارم

... مادر بزرگ هم اينگونه

گلوي خراشيدۀ بنان را ميبوسيد

Play 

بخوان

صداي تو تنها نامحرمي ست كه به اتاقِ خوابم ميآيد

به آشپزخانه ام سرك ميكشد

و روي مبل

 استمراري لم ميدهد

 

نه اين تو نيستي

من تا آمدنِ اين بعد از ظهرِ استمراري

لباس هاي شسته را از پشت بام

 فراري ميدهم

مي دانم پرواز از پيراهن زنانه آغاز ميشود

برايم آواز بخوان

    

 

گيس بريده 

 

ديوارهای خانه با صدای تو بلندتر ميشوند

گيس بريده ام

تا سوالِ انگشت هايت بي پاسخ بماند

از گيس هاي بريده ام

در جواب قليان را با فتوای شيخ ميشكني

 

اين صحنه را در فيلم ديشب ديده ام

 

كه گفتي موهای كوتاه بيشتر به انگشت هايت ميآيد

و گفتي شيخ اگر لبانت را وقت بوسه زدن به سيگار ميديد

اين همه توتون را حرام نميكرد

 

اين صحنه را در فيلم فردا خواهم ديد