روشنک بیگناه  roshanak_bigonah

1

 

دو جاده بی حوصله
 کنارم می رسند و می گذرند
و کهکشانی از غبار

اتوبوس ها
            بی حرکت
ادامه ی جریانی که
خطوط مایل د
رها را درآینه تکاند
بی آنکه چیزی بجنبد در پیاده رو
بی نجوایی غریب
یا ناله ی کشدار گربه
در فاصله ی پنجره و صندلی راحتی

دو جاده
پهن و گشاده
از دو سو می گذرند
و ابری سیال و کند
پرسه می زند
               حوالی پیاده روی خیس.

 

2

 

تصویری از کف دست می نشیند بر تنه ی درخت
می چکد بر برفهای ماندگار
دنباله اش
حلقه ای دیگر از عکس های دور:
     ما ، وقتی خانه نیستیم
     دخترانی که بازنگشتیم
     کوبه های منتظر و باران های بعد از انفجار

خطی سیاه
که رنگهای زرد و قرمز و آبی
از آن شره می کند
میدانی آفتابی و بی درخت
،
                             بارسلونا
تنه ی بلوط زیر برف،
                             ورستر
تابلویی از " ما دیگر اینجا زندگی نمی کنیم"
با پس زمینه ی دریایی نامطمئن.