منیره پرورش 

 

پنهان شو

پشت ابرو های برداشته ام

مصدر بودن

خواستن

مجالی نیست برای تجربه ها

نشستن میان نسبت ها

حرف های بودار

یا همین لحظه که کنار گذاشته ام برای تو

پنهان شو

پشت کلید سل

تیک کلمات

گریه هایم به جایی نمی رسد

 

 

2

می خواهد خیانت کند

برای خیانت ش

دلیل های درشت ببافد

بپوشد

به تمام وفاداری اش

و از دست برود

من

 

3

کسی را ندارم

نه آرزویی

نه روزی

که تو را بپوشم در شهر

ورق می خورم

این همه وقت

چگونه می بینی مرا

در راه پرچین پیشانی ام

 

4

هرگز

 به دنیا نمی آیم

سکوتم را با سه تار پر نمی کنم

انگیزه ها

تلخی ها

رنگ ها را نمی نویسم

کفش هایم را می پوشم

و به جای آمدن

می روم

 

5

چراغ ها را خاموش کرده ام

مثل لبخندم

رفته ام

روی سنگ

شعری بشوم

برای خواندت