مانا آقایی

  manaAghayee


بندر آفتابی

 

سال‌ها پیش وقتی بچه بودم

یک روز پدرم مرا به کنار دریا برد

و برایم ساندویچ و نوشابه خرید

روی صندلی زنگ‌زده‌ای نشستیم                     

و با هم به صدای رفت و آمد امواج گوش دادیم  

من از ساعتِ بزرگِ طلایی‌رنگی                             

که روی سر ساحل لنگر انداخته بود پرسیدم

و او از بندری خوشبخت و آفتابی گفت

که زمان در آن ایستاده بود                                           

هنوز به آسمان صاف و آبی آن روز فکر می‌کنم         

و به خنده‌های پدرم

که با دود سیگارش ابرهای خیالی می‌ساخت.