نسترن بشردوست  bashardoost

1

دلیل محکمی

برای درز پیراهن هایم ندارم

که هی تنگ شان می کنم ،

جز این که :

با هر یک نفری که توی من می میرد،

لاغرتر می شوم. 

                                                           زمستان 91

 

2

 

از شب که حرف می زنیم

 تو به فکر کشیدن پرده ها هستی

و من به ستاره های زشت چسبیده به سقف.

                          پاییز 91                                                                                                                       

 

3

در حفره ی خالی قطره ای
می ترکم
می ریزم ته جوب
و لجن می اندیشم 

زمستان 91

 

  4

با همین سیگار

که روشن میشود جاده

      میایم به اتاق تو

پنجره باز است

و باران بر اندام تو میبارد

ملحفه را که بوی عریانی زنی میدهد

تا چشمشهایت بالا میکشم

                        بالای سرت

به تاریک روشن

               سیگاری دیگر میاندیشم

ـ صد سال میشود که ندیده بودمت ـ

چند جین از چین پیراهن زنی

دور چشمهایت می رقصند

                     می رقصند

                     می رقصند و دود میشوند بالای سرم

                      توی همین جاده

                     که چشم های تو را

                    روی دیوارهای سپید روبرو کشیده اند

  نگاه کن

کم نیاورده ام

      حتا

       از هیچ سیگاری

و زمین مثل همیشه می رقصد

                             می رقصد

                             می رقصد

                             تا برسم به چین چین

                                                     چشمهای تو.

                                                                                 زمستان 80

 

 

5

تمام نمی شود این جنگ

منورهایی که منجوق های پیراهن

به هوا می فرستند

خمپاره های پنهان در بشقاب

جنازه های مبل ، ارواح زوار رفته ی فرش

و رخت آویز

که قبل از مرگ خود را به دار آویخت

.

.

.

تمام هم که شود

مفقود الا ثرهایی هستیم

که از بوسه هامان باز می گردیم

از دست هایی که جا گذاشته ایم

مردمک های مصنوعی چشم ،

و پلاک های گم کرده مان

تا دیگر هرگز.....هرگز

یکدیگر را باز نشنا سیم.

 

 زمستان 91                                                                    

 

.