روح انگیز کراچی

 

 

               دربند

 

به درگاه کلاغی قار قار می کند

شعرم سیاه می شود

به هر تپه سگی بی بهانه

سکوت را می درد

*

اینجا نشانی تمام ما

 خیابان دربند ،کوچه  حصار ، شماره  بیست و هشت است

و گردشگاهمان دربند

  *

آقا  ...

تفریح گاه شما

دربند است یا گورستان ؟

مبتلای سکوت اند ...تمامی راه ها ...سکوت ...

و طوفانی که از راهروهای مرده می گذرد ...بیمار است

   *

اینجا به عادت هرروز

حقیرترین شکل خویش را

 من مرده ام
 

و پا برهنه تمام خودم را دویده ام

 و باد را می نویسم

 و باد را ...

 و راه را که خسته است .

   *

میان مترسک ها ... و ترس ها ..و پرسش ها

 حرام شدن ها ...هنوز پا گیرم

و روز گرد که بی اعتنا   

 گذر می کرد ....

              گذر.......

   *

چه صخره های سر سختی دارد

  این دربند ....!

      دربند  ....

                                         

(roz gard = sun )

 

 

 

زن

 

با تن پوشی از گمان

سرد بود

اندوهزار نم نمک خاکستر می شد

مردم مرده بودند

در خطوط سرگشته دنیا گم شدم

 برهنه تر از سکوت

و گلوگاهم خسته  از عشق

نق نق بی جوابی بودم

بغبغوی مزاحم کبوتری پیر

که با سنگواژه های پرخاش می رماندنم

 یادخانه ی پوسیده ای ...و

مارستانی در هر سو

اقامت خوشی داشته باشی ... زن  ....!

                          

                                         زمستان 1378                  

 

         طالع دختران

 

خیالی بی افسار

 شب ... تا کلاغ های همیشه عزادار

شاعرانی مرده

 و هی هی عریان اندیشه

 رود اندوهی از گورستان .... تا نگاه

ماه بیقرار ...به دنبالم نیا

طالع دختران

صبر زار شبی است

 که جیغ می کشد و دلتنگی شب را نمی شکافد .

 

                                                  تابستان 1378

 

                    نار  استمطار

 

جهان بر شانه هایم بود

در بی تاریخی زمانی تاریک

 از چین باورم  زمین می لرزید

     *

نار استمطار به جانم

در گرگ و میش تاریخ ها

با فریادی خاموش

 *

هفت جان داشتم   و

تحملی بی گزاف ........

    زن بودم   

                                        خرداد 1375

 

نار استمطار   . اشاره به عصر جاهلیت و دعای باران   که با آتش بستن به دم گاو و فریاد و فغان او  خواستار رحم خداوند و بارش باران و نجات گاوها از بوته های مشتعل بودند .

                                                                               

 

                          دار پرسش             

به دار پرسش بودم

به روز های جهان

 به هراس باریکی از مرگ

به تکه ای از شب

به جایی  ....!

-----------------------------------------                                  

                      روسپی

خاطره ای چروکیده

افتاده در گرداب

ارمغان دلزدگی نرینگانی خرد

 

 

                       خورشید مرا می شمارد

بر گردونه ی   روز مّرگی

مرگ را سر دوانده ام  

سگان عسلی چشمم

بیهوده می دوند ....

و ماه تا سهم هیچ  ........

 

                                               *******

 

 

روز... مرگ .. زندگی ... دنیا .. اینجا.. من ...

 

روز ..در شتاب روزنامه

            گم می شود

پا در گریز و به نا خواه

            *

مرگ...فرداهاست

     بیراه می رسد

با شبیخون اش پیر

        *

زندگی ...پوده دلی است

بر پرچین مستعجل روز

          *

اینجا ...پیچیده در تنم

دنیا قفسی است رو به احتضار

           *

و روز ...ادامه ی کلاغ هایی است تاریک

 که جز به دبستان هراس نمی رسد

              *

 من ... به بهره ای از هیچ

 

نرسیده ... می روم

         *

دنیا .... هنوز می خندد

 به بازی مان واداشته

 تماشاگری است !

           *

اینجا... من .. دنیا ..

زندگی .. مرگ ... روز ..

در عصار خانه

 اسب می شویم  

                                                    روح انگیز کراچی       1383

 

 

 

            Woman

 

Robed in doubt,

It was cold

Dark had rained

 Sorrow-land was turning to ashes

men were dead

in the world’s  bewildered lines

I got lost barer  than  silence

And my throat weary of love

A vain nagging I was ,

An old dove’s boresom  cooing ;

What scares by stonewords of wrath

The decaying memory chamber

Where a snake-lair !

Happy stay…. O  woman  !

                                                                    

بالای صفحه