مانا آقایی

 

فاميل

  

در آغاز كلمه بود

و كلمه بيابان

و بيابان تاجى كه بر سرم گذاشته بودند از خار

روى پيشانى سياهم نوشته بودند "گناهكار"

و زنده زنده مرده بودم من

براى تنها مادرم

در آغاز كلمه بود

و كلمه بيابان

و بيابان برادران مرا يهودا آفريد

در آغاز كلمه بود

و كلمه بيابان

و بيابان پدرى كه در مقدس ترين كتاب ها تنهايم گذاشت

در آغاز كلمه بود

و كلمه بيابان

و بيابان صليبى كه با من زاده شد

و تا امروز بر دوش مىكشم

من عيسى بن خودم

يتيم شانه هايت كه افتاده اند.