لیلا فرجامی

بازی: من گمراه، تو پیامبر

 

در این دنیا

فولاد را برایِ تنهاییِ شب می سازند

و شب را

برایِ  آوازهایِ شمشیر و سپر،

بیا عزیزم،

بیا بازی را ادامه دهیم

من گمراه می شوم

و تو پیامبر

تا کتابِ مقدس تازه ای از خون و شیر و عسل

برای  این گاوهای تشنه بیاوریم.