بایگانی      صفحه اول       تازه های شعر    کتابخانه      پیوندها         شعر، علیه فراموشی

 

 

شیما کلباسی

گورهای دسته جمعی

 

که در آن هزاران نت بی تن

سر بریده -  تن به تن -  درازند -  بی پا

بی سر- با تن های خونی -  خشک شده از ماتم آزادی

تن به تن - سر به سر-  بی سر -  بی پا - بی نت آزادی

 

این گور- گور دسته  جمعی ست

کنار می زنی خاک و می بینی    دست - پا

سری بی تن - تنی بی پا -  دستی که از تنی دیگرست - تنی که از دیگری ست

 

صدای آخ ها و آه ها

 صدای مرده نیست!

 

در هفت آسمان اما

 ستاره ای از آن این سرزمین نیست

زمینی که تنش پر از تنهای پرپر است -  بی پر است -  بی سر است

و در آن هزاران نت بی تن - سر بریده -  تن به تن -  درازند -  بی پا - بی سر- با تن های خشک شده در ماتم آزادی... تن به تن - سر به سر-  بی سر -  بی پا - بی نت - بی آوای آزادی.

 

 

 

 

A