محمود معتقد ی

 

این  خطا به ممنوع / به تبعیدی تو / سیرا ب می شود !

 

  ا ز گرگ و/ میش ها ی تو می رسیم

   به کنا ره قرنی و / آ وا ر تند ری / تا  ریشه ها ی تو

 آ شوب تند یس ها و /

 حس سرود ی که  بر نمی آ ید

د لت   /  پس  با را ن  وا ژه ها یم

هنوز می توا ن /  قهوه ا ی نوشید و/

همچنا ن عا شق تو بود

 ا نا رها ی پا ییزی /  حرفی نمی گویند

 تما م می شوند و/  د رختا ن نیز

 ا ز خطوط  فا صله ها /  بر می گرد نند

  پرند گا ن سرخ د ریا یی 

  ا زسمت  سطرها ی من و/ تیغه ها ی تو/  د ربا د

 ما و/ د لوا پس عا شقا نه ها یت

 تکه تکه می شویم و / غریبه می شو یم

 گا ه سری / به چوبه ها ی حراج می رویم

  د ریا ی متقا طع   /   ا زتو چگونه را م می شو د  !

 مثل زنی که  / ا زلهجه ها ی تو پر می شود

 مید ا ن ها ی سکوت و/ زیبا یی بی رحم ا ت

  هر چه آ سا ن / تا به  نیمه ها ی تو می رسیم

  د ورد ست ها ی  سپید / شکفته می شوند و /  ا ز چشم تو می د وند

 شبیه ا ستخوا ن ها ی کوچکت /  منم

  چه می دا ند !

 ا ین  خطا به ممنوع / به تبعید  ی تو / سیرا ب می شود

 گفتم :

 هنوز می توا ن/ قهوه ا ی نوشید و/

 همچنا ن عا شق تو بود

 

 

آ ذ ر 87