دو شعر از یودیت هرزبرخ

برگردان: نسیم خاکسار

 

 

لکه نم

دور دریچه سقف لکه نمی‌ افتاده است

لامای جوانی را می‌بینم با سری فروافتاده نزدیک به مردی که ایستاده

به سویش خم  شده- و اکنون تو را می‌بینم کنارم دراز کشیده‌ای

و آنگاه می‌پرسم: مرد به لاما سیلی می‌زند یا نوازشش می‌کند؟

چرا به سوی لاما خم شده؟ و آنگاه تو می‌گویی:

چیزی نیست عزیزم فقط یک لکه نم است

دور دریچه سقف.

 

پشه زندگیش چطور می‌چرخد

 

پشه‌ها، بعضی از بیکاری نیششان را جائی فرو می کنند

بعضی هم برای بقا

اما این نوعش را از زمره وزوزکنان بیدرد شمالیها بگیر

این جماعت در تابستان سرشان بسیار به کار دیگری مشغول است

بدون نوشیدن قطره خونی از انسانها. به محض آنکه پا بگذاری نزدیکشان

- اتفاقی یا غیر آن- 

فکر نکن به تو می‌خندند.

بعضی پشه‌ها از بیحوصلگی نیشی توی تنت فرو می‌کنند

اما یادت باشد که آزارشان عمدی است

 

 

ترجمه از كتاب شعر يوديت هرزبرخ  Judith Herzberg به  نام  Bijvangst  چاپ اول 1999 هلند

يوديت هرزبرخ از بزرگترين شاعران زنده هلند است. ترجمه اسم كتاب او به فارسي مشكل است.Bijvangst  اصطلاحي است مخصوص ماهيگيران. به اين معنا كه وقتي ماهيگيري تور انداخته براي صيد ماهي مخصوصي، ماهي ديگري هم جدا از  ماهي مورد نظرش به تورش افتاده. به آن ماهي اصطلاحا،‌ ماهيگران بي فانگست مي گويند. چيزهايي مثل: صيدي نخواستني. كنار ماهيان صيد شده. همراه صيد شده ها. و از اين قبيل