شکارچیان دربرف

 


 

 

 

 

 

 

ویلیام کارلوس ویلیامز

برگردان: روشنک بیگناه

 

تصویری از زمستان است
کوهستان یخزده
در زمینه
 بازگشت از شکار
به سوی شب
سمت چپ
شکارچیان تنومند جلو دارند
با کوله بارهایشان   نشان مهمانسرا
آویزان از لولایی شکسته
 گوزنی ست با صلیبی
میان شاخ ها
     سرما
حیاط مهمانسرا
متروک
جز آتش بزرگی که در آن بر پاست
شعله های در پناه  باد را
زنانی که دوره اش کرده اند
مواظبت  می کنند
سمت راست پشت سر
تپه نقشی است از سرسره بازان
بروگل نقاش
آگاه به همه ی این ها
قلم موی زمستان زده ای را انتخاب کرده است
برای جلوخان
تا تصویر را کامل کند.