بایگانی      صفحه اول       تازه های شعر    کتابخانه      پیوندها         شعر، علیه فراموشی

 

جمشيد برزگر

شعرهايی از دفتر منتشر نشده روزنامه ی تعطيل

 

پرسش مرزبان

 

 

اسم آن پرنده چيست؟

آن که شکل يک ترانه است بر درخت

از کجا و کی رسيده

پس حواستان کجاست؟

آسمان چرا پرنده ديده و درخت

با اجازه ی چه کس مجوز فرود داده است؟

 

سکون

 

صبح نام من عوض نشد

چهره ام عوض نشد

خانه جای خود نشسته، کوچه در مسير خويش رفته بود

آينه

واژگونه ام نشان نداد

عقربه عقب نمی دويد

سفيدی کتاب خالی از سياهی حرف ها نبود

سقف روی سر، کف اتاق زير پا

چه اتفاق مضحکی

صبح شد

هيچ چيز عوض نشد

 

فکر می کنم يک نفر در اين اتاق مرده است.