هیروشی تانیوچی -

ترجمه: آزیتا قهرمان

 


بلای ناگهانی


اگر معمولا همان قدر که بیدار میشوی  بروی بخوابی

 به تعداد دیروز ها   فردا وجودخواهد داشت


اگر به  تعداد  شب ها    روز باشد

به  اندازه تاریکی روشنایی وجود  خواهد داشت


اگربه تعداد اسم ها  شیء  باشد

به تعداد ستاره ها   کائنات وجود  خواهد داشت


اگربه تعداد  فکر ها     کلمه  باشند

به  اندازه  حقیقت    دروغ وجود خواهد داشت


 اگر به تعداد وصل ها  جدایی باشد

به همان اندازه ی لذت   اندوه وجود خواهد داشت


اکر نا توانی ها   به اندازه موفقیت باشد

به  اندازه  دو دلی ها    ایستادگی وجود خواهد داشت


 اگرآغاز ها به تعداد   پایان ها باشد

به قدر رویا   واقعیت وجود خواهد داشت


اگر به  تعداد  درها    کلید باشد

به  اندازه  مرد ها     زن وجود خواهد داشت


اگر به اندازه تاریح       حیات باشد

به تعداد آدم ها   قصه    وجود خواهد داشتاگر مرگ و زندگی هم اندازه باشد

نسیان  و هستی به یک میزان وجود حواهد داشت


اگر تعدا درگیری ها به اندازه تفنگ ها باشد

به تعداد محالفین موافق وجود خواهد داشت


اگربه شماره ملت ها سیاست مدار باشد

به تعداد  دنیاها  شاعر وجود خواهد داشت


چه دنیای متقارنی   بی سرانجام و رهاشده !


همه چیز سقوط کرد تا  من عاشق شدم