سعید نورالهی

چگونه می شود از ین سمت زمین

به آن سمت آسمان

بدون پل وپله برقی

عبور كرد

چگونه می شود خزر را بین ماهی ها وتركمن ها

زن را

بین بچه ها و پدر تقسیم كرد

پدر را بین بچه ها وعشق هیش

 و من

كه سهمی از كلمات بهم ریخته ام

بین چه كسانی یا تقسیم خواهم شد؟