محمود معتقدی

 به :  شا هد ا ن میهن آ زا د ی وعشق

 

 تمثیلی به رنگ عا شقی ا ت /  ا ین خطا به  / د رخون توچه می کند  ؟ 

 پرچمی به سبزی مرگ و /

  آ شوب برگی ا ز شنا سنا مه  نا مت

 هزا ره بیدا ر و /

 نما ی خیا با نی  و /  ا پیزود ی ا زمهتا بی  لبخند ت      

 رنگین کما ن  پرند ه بود  و / روا یت  زخم  شبا نه ا ی

 خا نم ها /  آ قا یا ن  !

 طبل  پنها نی  و / گذ ر به مثلث د روغی

  بر ما /  نه

 بر شا نه ها ی شما /  چه می گذ رد ؟

خون خلیجی سرخ  و /

ا ین ریشه ها ی خا ک

د ریا  /  چگونه  به  قا ب ها ی  تو می رسد   !

خا نم  ها  /  آقا یا ن !

جها ن/  شرمسا رتند یس ها ی قا متش

 مثل قلب  پیا د ه ها و /  رویا ی زنی که شبیه شنبه ها ی تو بود

نگا ه کن !

  سوا ری ز را ه می رسد  و/

د یوا رگلو له ا ی /  که به آ غا ز تو پرتا پ می شود  

شلیک نکن !

روزت  بخیر !  /  د شمن کجا ست ؟

 ما  /  یعنی تو و / پس ا ین همه بید ا د !

  آ سا ن نبو د ه و /  نیست

سطری به تو و /   تلخ تر /  هجا یی  ا زکا م گلویت    

سر دا ربی تا ج و/ هم  بی ستا ره  !

جشنی به عصرمرگ و/

 ا ین قا یق شکسته /  تر ا به جا یی نمی برد

 ا ز   چشم عشق / تا  خوا هرا ن  کوچکت /  خشمی برسینه  یا د ت

 تو / بر چه می را نی ؟

می رو یم / د ورا زتو و /

توفا ن / د ستت چه نفسی تا زه می کند  !

  گلگون ترا ز وطن  یا د و/ خا طره /  نگا ه چراغی برا برت

به یا د آ ر!

 روح گمشد ه و / سقوط همه کو د کی ها یت

بکش مرا

برا د ربی حضور ! 

 تمثیلی به رنگ عا  شقی ا ت /  ا ین خطا به /  د رخون  تو چه می کند  ؟

 

 

محمود معتقد ی

 

 

تیر 8 8