احمد صوفی

 

روزی

از این آسمان ...

فریاد ناتمام کلاغی پیر

در شعله های مقدس گندم زار،

کدام آبی؟

کدام نجوا؟

کدام ممکن؟

*

سرفه ی مترسکی ژنده پوش

بر خاکستری پراکنده...؟!

چابهار