نام تمام خیابانها ایران است

ساقی قهرمان

 

نام تمام کوچه ها ایران  است

اسم شب جهنم   ایران است

نام دست ها و پاها و سرها و سینه ها ایران است

نام تمام پشت بام ها ایران است               نام تمام تفنگ ها ایران است       اسم شب چماق به دست ها ایران است        
 نام ناجور احمدی نژاد ایران است                 نام تمام ریخته ها و خون ها ایران است           اسم شب تمام زندان ها ایران است

نام سردرد و سرسام  و سر به نیست و سرگیجه و سرانجوم              نام سرنگون و سربلند  و سر به سر و سرریز و  سراسری  و سر اومد زمستون   ایران است

اسم شب بهشت   ایران است        نام تمام دریاها   ایران است        نام آسمان  ایران است   نام تمام کوه ها ایران است

نام  خیابان   ایران است           اسم شب ستاره و خورشید و امید و روز و صبح سپید و سر ظهر    ایران است

نام انوش ایران است       نام ترس و بترس و نمی ترسم  ایران است

نام تمام دلهره ها ایران است            اسم  امید و اضطراب ایران است

نام طوفان و کبوتر و پرواز و خسته نیستم ایران است

نام تمام ماها ایران است

اسم تهران بلوچستان است