چند شعر از رزه آوسلندر

  مترجم: لیلا نوری نایینیبا هر شکلی از تو قرابت دارم
آگاهم از هر راز
در قلمرو واژگانت
پژواک صدایت
از ستاره به ستاره می رسد
و سکوتت
ترانه ی آرامی را زمزمه می کند!آ
نجا که اندیشه

در جستجوی مرز بین من و تو ام
سوزن های نور
گیسو ها
سایه های مبهم
در هم رخنه می کنیم
آنجا که اندیشه باز می ایستد.سرخ دروغین

اتاقم را به سوی گلی سرخ
که در آب بیدار است می گشایم.
زبان گل هارا در شعر تیغ ها می شناسم
عطر ابتر!
نور دروغ می گوید
سرخی دروغی بیش نیست
گل سرخ مرده ست
و اتاقم به خواب می رود!