رباب محب robabMoheb

 

 

روز

عقربه هایِ کبودش را می رقصاند

بر قاب هایِ پنجره ام

پرده هایم 

 دُمِ عقربی     

  لک از نیشِ خود برداشته

 

II

 

در سوراخ هایم

مُرده هایی هست

به رنگِ خواب هایم

 

این روح گرسنه نیامد.   گرسنه شد

تا سنگ بماند        تنم؛

بادگیری

            برایِ بادها و توفان ها.

 

 

 

III

 

گام هایِ نرفته ام       بلندتر از رفته ها.

آن سویِ نورهایم

کتاب هایی می وزند

در خیالم

شرابه هایِ شاخه هایی آویزان.

رباب محب

ژوئن دوهزار و ده/استکهلم