حال عشق خوب است

آزیتا قهرمان

azitaGhahreman

 

این حال خوب   نکند ازما خسته   برگردد توی غارهای سبز

قهر دمپایی کهنه پایش    شعمدانی ها را آب دهد     دوباره

این حال خوب      تف نکند   به دکمه های لق  

        بخندد    طوق هامان را ببیند

همین حال خوب     به ما آب و علف  کوه داد و صبح خیس

خنده یادمان داد و      آیینه جیبی شکست

دواسبه آمدبه تاز    باکلاه سرخ    شمشیرِهندی به دست

گفت ایلویی ایلویی لما سبقتنی

باران شاخه ها را نوشت        جام آورد   طبلا زد

هیولا کشید     رو به ماه زوزه هایش

همین حال خوب ِرنگ پریده    با موی فرفری    معصوم وخُل

انگشت های داغش روی سینه تا صدای امواج روشن شود

برنگردد تنها   

ابرها  را مبادا ول کند      همین حال خوب نامه و کافه ها

در را ببند        سرش به حرفهایت گرم  شود

گفتیداز کجا ؟...دهلی ؛  ونیز !   نزدیک قونیه ...عجب   

بگو      بیرون قُرق     سر می برند نصفه شب

از آل هابگو     از بگیر و ببند    بترسانش

   سمت های دنیا را بگو   بسته اند   

شب سمور     لب تنور

قشنگ ترین ساعت مشنگ دنیا     عقربه هایش مجنون  تلو تلو

عجیب این کوچه ها وباد     این روز ها و راه    گیج

 د ر چرخ وبگرد          درهوش   و  حواسی دیگرند

کت بسته مست  مارا با خود   کشان کشان   کجا میبرند ؟