سهیل پاشازاده   pashazadeh
 

    مرداد این بندر

         چه شرجی ها در اسکله گسترد

    آیا همین که ملوانی در تمام عمر خود

      پری دریایی اش را بارها / با هوهوی باد

    از دهان نهنگی بر کفن پیچید

                                بس نیست       ؟

       بس است نازنین

                  عروس این دریا

                        سالها تور صیاد را

                    حجله ی مرگ دستهایی کرد

                                                تا شاید

                              مومیایی خشکیده ی خود را

                                       از پشت شیشه ی آکواریم

                                                       مدال سینه ات کند

    بس است نازنین

          مرداد این بندر

                  دلتنگی بزرگی ست