احمد صوفی

 
حالا اگر

به بهانه ی حضور شب پره یی

چراغی کشته شود

خیالی نیست

که بانگ خروسان

نزدیک است

 

مهر8