چند شعر از روزه اوسلندر

برگردان : لیلا نوری نایینی

 

 

آن سوی دیوار

راوی افسانه ها رویا را نفس می کشد

زندگی را می ستاید

عشق را با رنگ جادویی اش

و حقیقت سبز را .

در هر پنج قاره

پشت دیوارها

راوی افسانه ها

زندگی را می ستایند

و عشق را.

 

........

 

کیستم؟

 

شعر می سرایم در لحظه های تردید

به وقت شادی

شعرها در من نوشته می شوند

کیستم وقتی ننویسم؟؟

 

.......

 

فقط می دانم

 

می پرسی ام چه می خواهم؟

خود نمی دانم

فقط می دانم

رویا پردازم

و زندگی ام بسته به رویاست و

در ابرها غلت می زنم

فقط می دانم

انسان ها را دوست دارم

کوه ها

باغ ها

و دریاها را

فقط می دانم

رفتگان بیشماری در من می زیند

لحظه ها را می نوشم و

فقط می دانم

این فراز و نشیب ها بازی زمان است ...

 

........

 

من

 

مرجان دریای خطرات

نسیم را به انتظار نشسته ام

صیدم کن بانو

بیاویزم بر گردنت

که این همه ی خوشبختی من است ...

 

....

www.delgouyeha.blogspot.com