محمود معتقدی

 به : همنوا یی  دوست :  ف . جا می

 

   یک ا پیزود /  ما ند ه به  آ فتا ب / تا بها رشا د ی ها یت

 

 مثل خا طر ه ها ی زمستا نی و/  تا شبیه د وید ن با را ن

تنها 

 چشم ها ی ترا به یا د می آ ورم

 ا ز با م د ریچه  نوروز   

تا 

 رسید ن به شا نه ها ی تو ا زبها ر

        سبز بو د ه ا یم و /  ممنوع / به  تیغه خا وری تشنه ا زتوفا ن

 مگر ا زا ین  شبا نه عشق

با من / ا ز کد ا م  وطن سپید ه می آ یی ! 

 د ست د رخت را چگونه می شنوی  !

   شا خه ا ی به  کوچه ها ی ترا نه و/ با د

    ا یر ا ن شکوفه  ترا زآ شتی !

 فصلی  به آ زا د ی  و/  پروا ز پرند ه ا ی 

 حسی  به هنو زو /  پرچمی ا زسرزمین ها ی د لت 

        تما م نمی شود /  مگربه عصرها ی عا  شقی ا ش

      یک ا پیزود  /  ما ند ه به  آ فتا ب  / تا بها رشا د ی ها یت !

 

نو رو ز 88