بایگانی      صفحه اول        شعر      نگاه      کتابخانه      پیوندها      شعر، علیه فراموشی      ویژه ی 8 مارس

 

در پیش کومهام

 

در پیش کومهام

در صحنهی تمشک

بیخود ببستهاست

مهتاب بیطراوت،لانه.

 

یک مرغ دلنهادهی دریادوست

با نغمههایش دریایی

بیخود سکوت خانهسرایم را

کرده است چون خیالش ویرانه.

 

بیخود دویده است

بیخود تنیده است

لم در حواشی آییش

باد از برابر جاده

کانجا چراغ روشن تا صبح

میسوزد از پی چه نشانه.

 

ای یاسمن تو بیخود پس

نزدیکی از چه نمیگیری

با این خرابم آمده خانه.

 

لم    ؛نام گیاهی در هم پیچیده و تیغدار از گونهی تمشک وحشی.

آییش ؛کشتزار.مزرعهی برنج.

  بازگشت به صفحه ی بزرگداشت نیما یوشیج