سعید نورالهی

 

 

جوان ترين خاك براي تو است

وپوسيده ترين جنگل

                        براي من

از تو درختهاي بلند مي رويد

واينجا در جنوبي ترين نقطه

نفت من استخراج مي شود

كاش به اندازه ي تو بكر بودم

وساكنانم هنوز نروئيده بودند

پرنده گانم هنوز نمرده بودند

درخت هايم...

اولين كشتي هم كه در ساحل تو لنگر بيندازد

درختهايت فرو خواهند ريخت

پرنده گانت خواهند مرد

وتو صاحب كلبه خواهي شد

صاحب دودكش و

                 شومينه اي كه هر كسي را به تو نزديك مي كند.