یک شقایق

سوسن احمدگلی

 

 

 

به آفتابِ دل ثانیه های پائیز

یک شقایق دادم

یک شقایق

که شود گرم و

              نترسد

           از زمستان دیگر

خنده ای کرد و پرید

                      از سر بام.