ایستادن و / مردن/  کمی هم در سرزمین ها ی بادو / خاطره

     

محمود معتقد ی

 

1

 

به شانه ها ی سرخ تو

 بر می گردم

 این را

 تنها 

از زبا ن پرنده 

می توان شنید 

پا ی هیاهویی ست

سر در هوای وطن سبز 

اینا ن

شاید که نمی روند 

شا ید

 تا شنبه ها ی هنوزهم

 شاید که

 هرگز نمی روند

 

2

 

پرواز ها یم را

 تنها

 به سرزمین ها ی تو

 بازمی گویم

 آن طرف با د

 شاید

 هنوز

 رویا ی زنی ست

 که در پا ره ها ی تو

 می شکفد

 تقویم  سه شنبه ها یت را  

 می گویم

 تا

 خوا هرا ن این همه عشق و

 دنیا ی این همه مرگ

 تو باید دوباره

 نگا ه کنی

 راستی

 دیگر چه کسی

 به ظلمتی تما م

 خود اینگونه

 با تو

 فرو می افتد

 جمهوری بی نا م و

 بی هیچ خجا لتی

  حرف ها ی ابلها نه ام

 چه ابلهانه

 خط می خورند

 

 

3

 

آیا این بخشی از حقیقت تو

 نیست

 پس آنجا کجا ست

 تا نبض کودکی ها یت

 در صبح آفتابی چنین

 تکه تکه

 برشب دریا

 فرو می ریزد

 آشوب نبودن و

 بودن

 میا ن لبحند ها یی خونین

 که تو

 دوست اش می داشته ای

 زیرا که

 رنگین کما ن اردیبهشت هم

 کا ری نکرد

 

 

4

 

مثل با رش با د

 می مانی

 مثل وزید ن با ران

 با این همه

 تو

 ا ز سمت کدام آینه

 به رواق ها ی خا نه

 باز می آیی؟

 پیش از تو

 شما ل کوچه ها ی ترا نه

 به سکوت ها ی باران رفت

  

 

مزخرف نگو

 شب ژنرا ل ها ی بی ستاره را

 چه کسی

 باورمی کند

 با ری

 آسمان را

 دوباره بر پا کن

 

 

 

 

 

خرداد86