مرثیه هائی برای پرنده هایِ ایرانی در قفس

رباب محب

 

 

در مسیرِ پائیزیِ خود

پیراهنِ تابستانی را می درید

دو درخت بود    پاهایش... 

&

  

قلبش   تویِ پیشانی اش می تپید

پیشانی اش   پاهایش  را نوشت

پاهایش  به مرگِ گمشده گفت: سلام

 

مرگِ او   ولی ...    به یقین

دفترهایش را در باد تکان خواهد داد. 

 

&

تنشی

میانِ رنگ ها وُ آویزه ها

دوربین هایِ بسته   به کفایت می بینند

به روایتِ پرواز    آواز می خوانند

                        پرنده هایِ بال شکسته

 

در مسیرِ مردمک هایشان

خورشیدی پلک می زند

که از شب وُ از ستاره گذشته است.

شنبه ، 3 بهمن 1388 Saturday, January 23, 2010