رضا مرتضوی

mortazavi2

 

 

چگونگی

 

چشمانت را ببند

عقاب نیستی

 که در یک چشم به هم زدن

فرصت دیدن میلیون ها رنگ را

از دست داده باشی

نفس نکش

سگ  نیستی  که در هر نفس

رد هزار  بوی جدید در فضا

مستت کند

و در باره ی  گوش هات

حرفی برای گفتن ندارم

وقتی خفاش ها

صدای برخورد  آواره های یک کرم را

در حفره ی یک درخت می شنوند