محمود معتقدی

     با  : همسفرا ن آ  تش و با د : محمد  مختا ری / محمد جعفر پویند ه

   

  بر تیغه ها ی نگا هت /  مرگ / چه پروا زخوشی دا رد !

 

  گفتم :  د لم   / سرد رهوا ی تو / برمی گرد د

  آ وا ز برکرا نه د وستی و

 مرد ی ا زپا ره ها ی ا ین همه پا ییز

 هزا ره خیا با نی و/ سهمی ا زپرچم وا ژگونش  

 د لو ا پس قا یقی که برد وبا ره می را ند

  می ا یستد /  تا طلسم د رختی که

ا ز نا م  تو سیرا ب می شو د

بیهود ه نیست

  نبض وطنی بی تا ب و

 قصه ا ی به شا د ی سرزمین ها یت

   چه می کنند / با همسفر ا ن آ تش  و با  د

 روح جنگلی که  ا ز گیسوا ن تو می تا زد

سبز و /  آ بی و / زرد

  سرخ تر /  چتری ا زآ سما ن زمستا نش

می شنوید !

  بوی پرند گا ن و/  گذ ربه هزا ره عشق  !

  چنین که / به رسم  وا ژ ه ها ی تو می رسیم

 

 

مرگ / با را ن  د ست ها ی  تو می شود

نگا ه  کن 

   د ریا و/  تولد ی به سوی رنگین کما نش

    د ر سوگ من چه  می کنی / با گلوی خا ورا ن و/

     خا طری به مشرق عا شقی ها  یت  

 خطا به ستمگرا ن و/ سطری گمشد ه  ا زیا د ت

  ترا و/ مرا بنویس !  

  د ر تصویرها ی فا صله و/ خطی ا زخلاصه پا ییزم 

  ا سطوره ا ی برا برت / جها ن / ا ز نفس ا ت تا ز ه می شود

 بر تیغه ها ی نگا هت / مرگ / چه پروا ز خوشی د ا رد !

رفیق !

 گفتم : د لم  / سرد رهوا ی تو /  بر می گرد د

آ ذ ر 88