mortazavi

رضا مرتضوی

                        آدرس وبلاگ : http://termination.blogfa.com 

                ریاضیات

بسیارند چیزهایی که می دانم

می دانم حافظه ماهی سه ثانیه دوام دارد  
  
نوک مداد از کربن درست شده   
  
چشم شترمرغ از مغزش بزرگ تر است  
  
و هزاران چیز بی فایده دیگر  
  
از ریاضی اما سر در نمی آورم  
  
و اندازه ها را  
  
همین قدر می دانم   
  
که عظمت حضور میلیارد ها انسان  
  
بر سطح این سیاره   
  
برابر است با  تجمع میلیون ها میکروب   
  
سر یک سوزن خیاطی    
  
متاسفم که به تو فکر نمی کنم   
  
به سوزنی فکر می کنم که فرو می رود در دستم  
  
و قطره ی خونی که می چکد   
  
به راستی چند قطره ی خون   
  
برای پر شدن استخر خانه تو کافی ست ؟

باید از میکروب ها پرسید