احمد صوفی sufi
 

     و آتشی

     که در چشم های تو بود

     به خاکستر نشست

 

     دیشب

    درخت ها

     خواب تبر دیده اند...!؟

                                          آذرماه 88