مازیار غیبی 

    

  چاپار

به کدامین بلندی آرامیده اند
         سواران سنگی اسب های پیر

که بوسه ی خونین زنی
       بر گردن سپید اسب چرک می کند