رضا مرتضوی                                  mortazavi

 

هزار خار

خارپشت 
 
نامی ست که دوستانم بر من گذاشته اند 
 
با هزاران چاقو در پشتم 

هنر تجسمی 

درست میان میدان  
 
بی حرکت بمان 
 
و آرام ، خیلی آرام 
 
نفس بکش  
 
کسی چه می داند 
 
شاید تو هم اسطوره شدی  
 
درست مثل سایر مجسمه ها

http://termination.blogfa.com