دوشعر از رباب محب

1

صدف سبزی ست

خیابان‌هایِ انقلاب

 

موجی که مرد وُ زن را

دوجین دوجین صدا می‌کند

زمین‌هایِ شعر و شعور ما را شخم می‌زند

 

حالا

اگر ما

برهنه

اگر

 خیس

در سکوتِ سبزِ خود چکیده‌ایم 

 

2 

ندا یعنی پرچمِ ایران در اهتزاز

 

از همیشه ایستاده‌تر

می‌افتد

و کسی فریاد می‌کشد: باز کن، دهانت را باز کن بگو:

بی شرف، بی شرف نزن،

این

همه،

سبز

 ایستاده  در

سرخ

...

 

: این فقط

پرچمِ ایران است   

 

 

24 جون دوهزار ونه میلادی