چند شعر از ژاله چگني

 

ديدي

پژواك هزار فرياد

بر گلوگاه البرز نشست

وانگه

هق هقي شد

بر دامن ابري

كه از انتظار تشنة سرزمين من گذشت

 

    

 

2

 

جغرافياي تنهائي

چهار سويش نگاه

دروازه بانش سوآل

پرواز مي شوم

تا رسيدن به اوج حيرتي

كه در آن

جان من

با واژه عشق مي بازد

 

3

 

فرهاد

با آخرين قطار از

از خط نيمه شب گذشت

تلخ بايد شد

يا

در انتظاري شيرين بايد ماند ؟

                                                بازگشت به صفحه ی اول