بایگانی      صفحه اول        شعر      نگاه      کتابخانه      پیوندها      شعر، علیه فراموشی      ویژه ی 8 مارس

 


بزرگداشت

روشنک بیگناه

خیلی زود است این بزرگداشت
شاعری به من گفت:
 نمی دانستم سالگرد مرگ نیما نزدیک است

نزدیک نیست
تولد، به جای مرگ

دیگری گفت نام بزرگداشت خوب نیست
برای بزرگداشت طبل و شیپور لازم است
                                      و کلی جماعت
می گویم اتاق های شعر کوچکند
اهالی شعر خیلی کم
و آنها که آمده اند عکس بگیرند
عکس تو را می گیرند
شعر پشت صندلی پنهان می شود

حالا
در هایی را که نگشودیم  و اتاق هایی را که به آن ها سرنزدیم*
از راه می رسند
بی شمع و میکروفون
سنگی  به پنجره پرتاب می کنم
و می گذرم 
 
----------------------------------------------------------

       Footfalls echo in the memory*
       Down the passage which we did not take
       Towards the doors we never opened....
از شعر چهار کوارتت ، تی اس الیوت  

...